Terms and conditions

FORRETNINGSBETINGELSER

1. Ydelsen

Denne faktura dækker deltagelse i coachingforløbet C.O.R.E.™.

Forløbet består af:

  • Et onlinekursus med 10 undervisningsmoduler, som indeholder arbejdsark, videoundervisning, guidede meditationer mv. Dette materiale er personligt og må ikke deles med andre, med mindre det i forvejen ligger offentligt tilgængeligt på Frihed Nu!'s hjemmeside el.lign
    Materialet er tilgængeligt i et halvt år fra adgangen til første modul.

  • 12 onlinesessioner 1:1 med Mads Bo Falk, à ca. 60 minutter, ligeledes afviklet online. Sessionerne skal gennemføres indenfor 12 sammenhængende uger, dog kan perioden, efter fælles overenskomst, opdeles, hvis dette er nødvendigt af praktiske grunde. 12-ugersperioden skal være afsluttet inden 6 måneder fra forløbsstart. Det er klientens ansvar, at 12-ugersperioden placeres således, og at der bookes 12 sessioner indenfor perioden. Ikke gennemførte sessioner efter 6 måneder fra forløbets start, eller efter 12-ugersperioden, refunderes ikke. Tidspunkter for sessioner aftales fra gang til gang, og kan ikke altid fastlægges med mange dages varsel. Aftaler lægges altid, så tidspunkterne passer begge parter godt.

  • Et gruppeforløb bestående af ialt 20 onlinesessioner á ca. 2 timers varighed, over en periode på 6 måneder, regnet fra første session.

  • Adgang til lukket Facebookgruppe på livstid, dvs. så længe, Frihed Nu! eksisterer.


2. Ansvar

Forløbet er målrettet normalt fungerende, mentalt sunde og raske mennesker. Det er klientens eget ansvar hvordan resultatet af indsigter og undersøgelse på forløbet forvaltes. Frihed Nu! kan ikke gøres ansvarlig for opståede, psykiske følgevirkninger af arbejdet, hvad enten den kan tilskrives ikke oplyst, psykisk sygdom eller ikke.

Stress, depression og angst i svag til moderat grad er ikke forhindringer for at deltage i forløbet, men sværere tilstande henvises til anden, lægefaglig ekspertise.

Det er klientens ansvar at udføre de foreslåede øvelser i det daglige, mellem sessions. Undladelse vil medføre et stærkt reduceret udbytte af forløbet, og Frihed Nu! kan ikke stilles til ansvar for dette.

Al onlineinteraktion sker på Zoom. Det er klientens ansvar, at dennes tekniske setup (udstyr og internetforbindelse) fungerer tilfredsstillende for en gnidningsfri afvikling af sessionerne.

3. Opsigelse af aftalen

Aftalen kan opsiges fra forløbets start og indtil 14 dage efter. Forløbet anses for startet ved første session (1:1 eller gruppe) eller ved åbning af første modul på onlinekurset, alt efter, hvad der kommer først. Opsigelse kan kun ske, hvis klienten har deltaget i mindst 1 1:1-session og mindst 1 gruppesession.

Ved opsigelse indenfor fristens grænser tilbagebetales det fulde beløb. Ved tidligere eller senere opsigelse sker ingen refusion af nogen del af beløbet.

Opsiger Frihed Nu! aftalen før udløb, refunderes en andel af betalingen svarende til det resterende indhold.

4. Betaling

Betaling af nærværende faktura(er) sker med kreditkort. En plads på forløbet er først sikret, når betaling (ved ratebetaling af 1. rate) er foretaget.

Ved ratebetaling: en overskridelse af betalingsfrister stiller klientens mulighed for at følge forløbet i bero, indtil betaling er foretaget. Forløbet fortsætter under pausen, og Frihed Nu! har intet ansvar for evt. mistede sessioner.
Efter de 14 dages opsigelsesfrist er udløbet (se 3.), er alle rater forfaldne til betaling, uanset klientens deltagelse i og gennemførelse af forløbet.

5. Databehandling og fortrolighed

Alle personlige data og oplysninger om klienten opbevares sikkert, og deles ikke med nogen anden instans.

Med betaling af faktura giver klienten samtykke til opbevaring af oplysninger om klienten. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, hvorefter alle oplysninger slettes.

Frihed Nu! garanterer fuld tavshedspligt. Udsagn om udbyttet af coachingen vil dog kunne blive offentliggjort i sammenhænge, hvor det kan inspirere andre til at gennemgå lignende forløb, men da fuldt anonymiseret og ude af kontekst, medmindre der gives specifik tilladelse til andet.

Klienten forpligter sig til fuld tavshed om de øvrige deltageres delinger under gruppesamlingerne og i Facebookgruppen.

6. Tvister

Eventuelle tvister søges i første omgang løst via dialog med klienten.

Tvister, som bunder i et forbrugerforhold mellem Frihed Nu! og klienten, er underlagt dansk ret med udgangspunkt i brugerens værneting og retskreds.